Dokumenty

Roczny plan pracy Przedszkole Miejskiego nr 5 w Dębicy na rok szkolny 2018/2019

W tym roku realizujemy temat:

„Jestem samodzielnym przedszkolakiem” – kształtowanie samodzielności, samoobsługi i  odpowiedzialności.

 

 • Tworzenie warunków sprzyjających bezstresowej adaptacji dzieci, organizować zajęcia adaptacyjne – poznanie nowego otoczenia (sale przedszkolne, szatnia, łazienka itp.)
 • Tworzenie Kodeks Grupowy w każdej grupie i przestrzegać zawartych w kodeksie umów.
 • Prowadzenie zajęcia w zespołach dotyczących nauki rozbierania i ubierania, składania ubrań, mycia rąk.
 • Wdrażanie do samodzielności poprzez wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków (dzieci młodsze i pełnienie roli dyżurnego (dzieci młodsze jednodniowe i okazjonalne, dzieci starsze- tygodniowe).
 • Uczenie samodzielnej zmiany odzieży podczas wychodzenia na dwór i powrotu do przedszkola w trakcie pobytu dziecka w placówce, ograniczenie pomocy osób dorosłych do minimum (dzieci młodsze, mniej sprawne ruchowo). Organizacja wycieczek i spacerów utrwalających zasady bezpiecznego poruszania się po najbliższej okolicy.
 • Wdrażanie do samodzielnego przebierania się w strój sportowy na zajęcia ruchowe: ćwiczenia gimnastyczne gimnastyka korekcyjna.
 • Nauka bezpiecznego zachowania się podczas wizyty w łazience, uczenie: samodzielnego korzystania z toalety, spłukiwania toalety, nakładania pasty i mycia zębów, pamiętania o dokładnym umyciu rąk mydłem i poprawnym ich wytarciu po skorzystaniu z toalety.
 • Nauka wiązania sznurowadeł z wykorzystaniem dostępnych w przedszkolu „zabawkowych” butów.
 • Nauka samodzielnego zapamiętywania „zadań domowych” zleconych przez nauczyciela (dotyczących np. przyniesienia potrzebnego na zajęcia artykułu); ustalenie przez dziecko własnej metody pamiętania o sprawach ważnych.
 • „Gdy sprzątamy radość z tego mamy”- wdrażanie do  porządkowania sal przez wszystkie dzieci na miarę swoich możliwości. Nauka sprzątania zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsca bezpośrednio po skończeniu jednej zabawy i przed rozpoczęciem następnej.
 • Samodzielne sprzątanie miejsca pracy po wykonaniu zadania plastycznego (odkładanie klej i nożyczek do pojemników, wyrzucanie resztek papieru do kosza).
 • „Szanuję pracę innych”- przypominanie obowiązujących zasad, wyrabianie szacunku dla pracy własnej i innych.
 • Kontynuacja akcji „Zielono nam”, wykonywanie prac porządkowych w ogródkach przedszkolnych, hodowlanych w kącikach przyrody.
 • Utrwalanie i nagradzanie pozytywnych oznak samodzielności poprzez zabawy dydaktyczne, konkursy sprawnościowe… np.: kto samodzielnie zje; kto samodzielnie ubierze się, kto szybko i poprawnie umyje się – nagrody słowne – pochwały – znaczki sprawnościowe -pełnienie dyżurów.
 • Uczenie dziecka samodzielnego rozwiązywania drobnych konfliktów z rówieśnikami poprzez rozmowę z kolegą/ koleżanką na temat zaistniałego problemu. Wdrażanie do samodzielnego nawiązywania różnych form interakcji z rówieśnikami (np. zabawa z nowymi kolegami, poproszenie o możliwość udziału w zabawie rozpoczętej przez inne dzieci).
 • Uczenie niesienia pomocy młodszym rówieśnikom np. prowadzenie do łazienki, podawanie wybranej zabawki, zaangażowanie w pomoc podczas wykonywania różnorodnych działań w przedszkolu.
 • Uczenie odwagi w kontaktach z dorosłymi, w tym umiejętności: zadawania pytań, zgłaszania problemów, proszenia o pomoc w trudnych momentach.
 • Umożliwienie dzieciom samodzielnego wyboru miejsca zabawy, zabawek, koleżanek, kolegów.
 • Uczenie samodzielnego i logicznego myślenia z wykorzystaniem różnorodnych metod.
 • Podczas realizacji tematów kompleksowych – organizacja zabaw badawczych i eksperymentów.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego i samodzielnego myślenia dzieci poprzez realizację programu „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej i tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych podczas organizacji zabaw plastycznych.
 • „Grzeczne słowa”- organizowanie zajęć, zabaw dotyczących „czarodziejskich słów”