Podstawa programowa

Działalność edukacyjna Przedszkola Miejskiego nr 5 w Dębicy prowadzona jest w oparciu
o ministerialny program wychowania przedszkolnego i programy autorskie.


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Od 1 września 2017r. w przedszkolach obowiązuje nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz. U. z dnia 24 luty 2017r.).

Zobacz pełny tekst podstawy programowej.


W naszym przedszkolu realizowane są ponadto następujące programy wychowania przedszkolnego:

  • „Program wychowania przedszkolnego”
    Autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, wyd. Grupa MAC S.A