Karta zgłoszenia

 

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Drodzy Rodzice.

Nabór dzieci zamieszkałych na terenie Dębicy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 12 lutego i potrwa do 8 marca 2024r. W terminie tym należy złożyć kartę zapisu dziecka do wybranego przedszkola (rodzice mogą składać karty maksymalnie do trzech placówek).

Zgodnie z przepisami wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek. Do każdej z nich należy złożyć oddzielny wniosek. Niezbędne jest również określenie kolejności wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Przypominamy również, że rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 2 lutego. Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  • 22.01.2024r. – 2.02.2024r. godz. 15.00 – składanie deklaracji dzieci uczęszczających do przedszkola o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu u nauczycielek poszczególnych grup. Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego. Niezłożenie deklaracji w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
  • 12.02.2024r. godz. 8.00 – 08.03.2024r. godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać na stronie naszego przedszkola. Papierową wersję wniosku będzie można odebrać w przedszkolu (od 12 lutego).
  • 12.02.2024r. godz. 8:00 – 15.03.2024r. godz.15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
  • 19.03.2024r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 20.03.2024r. – 22.03.2024r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola, w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 26.03.2024r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

  • 03.06.2024r. godz. 8:00 – 14.06.2024r. godz. 15.00 – składanie i weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w postępowaniu uzupełniającym.
  • 21.06.2024r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 24.06.2024r. – 26.06.2024r. – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola, w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 28.06.2024r. godz.14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Zapraszamy do zapoznania z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025.