Karta zgłoszenia

 Rekrutacja uzupełniająca dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 5 na rok szkolny 2023/2024.

Lista dzieci zakwalifikowanych znajduje się na tablicy w przedsionku przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola”

od 26.06.2023 do 28.06.2023r.

Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola można odebrać w przedsionku przedszkola, jak i pobrać na stronie internetowej placówki: przedszkole5debica.pl

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

Wypełnione Potwierdzenie w zaklejonej kopercie prosimy składać do skrzynki pocztowej w przedsionku przedszkola

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoważne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Drodzy Rodzice.

Nabór dzieci zamieszkałych na terenie Dębicy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca i potrwa do 24 marca 2023r. W terminie tym należy złożyć kartę zapisu dziecka do wybranego przedszkola (rodzice mogą składać karty maksymalnie do trzech placówek).

Zgodnie z przepisami wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek. Do każdej z nich należy złożyć oddzielny wniosek. Niezbędne jest również określenie kolejności wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Przypominamy również, że rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 28 lutego. Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  • 20.02.2023r. – 28.02.2023r. godz. 15.00 – składanie deklaracji dzieci uczęszczających do przedszkola o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu u nauczycielek poszczególnych grup. Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego. Niezłożenie deklaracji w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
  • 01.03.2023r. godz. 8.00 – 24.03.2023r. godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać na stronie naszego przedszkola. Papierową wersję wniosku będzie można odebrać w przedszkolu (od 1 marca).
  • 01.03.2023r. godz. 8:00 – 31.04.2023r. godz.15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
  • 14.04.2023r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 17.04.2023r. – 21.04.2023r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola, w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 24.04.2023r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

  • 05.06.2023r. godz. 8:00 – 16.06.2023r. godz. 15.00 – składanie i weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w postępowaniu uzupełniającym.
  • 23.06.2023r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 26.06.2023r. – 28.06.2023r. – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola, w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 30.06.2023r. godz.14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

Załączniki do rekrutacji.

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, które należy dołączyć do „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

 

Zapraszamy do zapoznania z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024.