Przywracanie stacjonarnej pracy przedszkola.

Szanowni Państwo

Od dnia 18.05.2020

przedszkole wznawia działalność opiekuńczą w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Sytuacja w kraju oraz wprowadzone przepisy narzucają sposób funkcjonowania placówki, między innymi wiąże się to z ograniczoną liczbą miejsc dla dzieci w przedszkolu.

Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz Urzędu Miasta Dębica w związku z otwarciem przedszkoli

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli.

Od 17 maja zniesione zostaną kolejne ograniczenia.

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.30.

W pierwszej kolejności otwieramy jeden oddział 12-osobowy dla dzieci rodziców, którzy obydwoje pracują, zadeklarowali (po dostarczeniu zaświadczenia) brak możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

Dalszych zgłoszeń dzieci, których rodzice ze względu na powrót w najbliższym czasie do obowiązków zawodowych wyrażą wolę objęcia opieką przedszkolną dziecka, proszę dokonać poprzez wypełnienie Deklaracji wraz z zaświadczeniami rodziców/opiekunów od pracodawcy i przesłanie w formie PDF na e-mail placówki: przedszkolem5@vp.pl

Deklaracja zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

Druk: Zaświadczenie rodziców/opiekunów od pracodawcy.

Zebranie od Państwa Deklaracji pozwoli nam zaplanować na kolejne tygodnie opiekę i wyżywienie dla dzieci, które przyjdą do przedszkola w warunkach trwającej nadal epidemii.

Nadal pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców pracujących. Dyrektor w szczególnych przypadkach może przyjąć dziecko rodzica/rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
Ilość przywróconych do pracy oddziałów zależeć będzie przede wszystkim od potrzeb Rodziców oraz możliwości spełniania wymogów sanitarnych.
O otwarciu i zasadach funkcjonowania kolejnych oddziałów będą Państwo na bieżąco poinformowani poprzez stronę internetową przedszkola.

W przedszkolu ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz. Zalecamy kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub kontakt telefoniczny.

Anita Kalina

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 w Dębicy

 

Informacje dla Rodziców

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola

 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną/inne objawy chorobowe
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe
 • Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki
 • Rodzice /opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dziecko powinni rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 • Dziecko, które ukończyło 4 rok życia podczas drogi do i z placówki należy zaopatrzyć w indywidualną osłonę nosa i ust.
  Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Wtedy takie zabezpieczenie zapewnia rodzic.
 • W korytarzu (wiatrołapie) wejściowym do przedszkola może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub rodzeństwem dziecka, które również uczęszcza do przedszkola. W razie większej liczby osób pozostałe czekają na zewnątrz.
 • Wejście do korytarza rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko sygnalizuje dzwonkiem
 • Dziecko należy przyprowadzać do godz. 8.00
 • Dziecko będzie odbierane od rodzica przez wyznaczonego pracownika przedszkola.
 • W szczególnych, uzasadnionych wypadkach rodzic z dzieckiem może przejść do szatni przedszkolnej przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (czyli z zachowaniem dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych rodziców i ich dzieci wynoszącym 2m na zasadzie 1 dziecko – 1 rodzic, z zachowaniem odstępu od kolejnego rodzica, podsiadając środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki lub dezynfekując ręce).
 • Przedszkole dysponuje termometrem bezdotykowym do zmierzenia dziecku temperatury ciała. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, która będzie mierzona każdego dnia po przyjściu do przedszkola oraz w ciągu dnia. Prosimy o codzienny pomiar temperatury dziecku w domu, aby uniknąć sytuacji stresowych w razie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów (niestety ulubione zabawki zostają w domu)
 • Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m
 • W przedszkolu do odwołania nie będzie organizowane „leżakowanie” grup młodszych. Dzieci sygnalizujące w ciągu dnia potrzebę odpoczynku będą miały do dyspozycji leżaczki bez pościeli spełniające wymóg codziennej dezynfekcji
 • Ponieważ zostanie zwiększony czas przebywania wychowanków w ogrodzie przedszkolnym prosimy o przystosowanie ubioru dziecka do warunków atmosferycznych i zaopatrzenie w ubrania „na zmianę” w przypadku konieczności przebrania dziecka
 • Przedszkolny plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów/osób upoważnionych do odbioru dzieci/osób postronnych.

 

WAŻNE!

Prosimy o zapoznanie z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Dębicy

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Dębicy