Od 12.10.2020r. – NOWE ZASADY – COVID-19

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej w całym kraju oraz strefy czerwonej w powiecie dębickim, w naszym przedszkolu obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia (szczegóły poniżej).

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, pracowników i rodziców, mając na uwadze pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju i braki kadrowe w placówce, wyznacza się następujące godziny przyprowadzania  i odbierania dzieci z przedszkola w czasie których dyżur pełnić będą pracownicy:
  • do godz. 8.00
  • od godz. 12.15 do godz. 12.45
  • od godz. 14.00 – dzieci z grup II, III, IV, V
  • od godz. 14.30 – dzieci z grupy I
 2. Wybieranie dzieci w godzinach 12.45 – 14.00 będzie utrudnione ze względu na wykonywanie niezbędnych obowiązków przez pracowników (dezynfekcja pomieszczeń ogólnodostępnych, wydawanie podwieczorku).
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku konieczności wybrania dziecka poza wyznaczonymi godzinami prosimy o przekazanie tej informacji wcześniej w formie pisemnej nauczycielce danego oddziału. Natomiast w nagłych wypadkach telefonicznie.
 4. Dziecko, które ukończyło 5 rok życia podczas drogi do i z placówki należy zaopatrzyć w indywidualną osłonę nosa i ust.
 5. Maseczkę dziecka, włożoną w podpisany woreczek, należy pozostawić na przydzielonej dziecku półce w szatni przedszkolnej, by była możliwość jej wykorzystania w przypadku wyjścia grupy poza teren przedszkola.
 6. Przedszkolny plac zabaw pozostaje zamknięty dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 7. Rodzice/opiekunowi przyprowadzający/odbierający dziecko rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz zachowują odpowiedni dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.

Wszystkie czynności związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci powinny odbywać się w jak najkrótszym czasie, bez zbędnej zwłoki w celu zminimalizowania kontaktu większej grupy osób oraz umożliwienia wejścia do przedszkola innym oczekującym osobom.

W przedszkolu nadal ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz.
Zalecamy kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub kontakt telefoniczny.

Nadal obowiązuje „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Dębicy w okresie pandemii COVID-19”.
Bardzo prosimy zrozumienie i dostosowanie się do zasad panujących w placówce w celu zminimalizowania potencjalnych źródeł zakażenia koronawirusem, zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dzieciom, rodzicom, pracownikom przedszkola jak i innym osobom przebywającym w placówce.